ความรู้คู่คุณธรรม
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เรื่อง ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality) ซึ่งเป็นตำราที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคนต้องเรียนรู้ และเหมาะแก่ผู้สนใจ เพื่อพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ให้อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข และมุ่งให้มนุษย์ทุกคนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง พัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง
ทำเป็นธรรม
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ได้แก่ การศึกษา ทรงพบรัก อุบัติเหตุ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานที่ต่าง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอื่นๆ ในเล่มมีภาพประกอบคำอธิบายตลอด
ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสาน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสานเป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาที่สืบทอดวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนแหล่งผลิตผ้าทอพื้นเมืองของแต่ละจังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งได้มีการสำรวจรายละเอียด และรวบรวมลวดลายผ้าจากท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทอผ้าที่เป็นต้นแบบของการพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้าง กระบวนการผลิต งานออกแบบ การแปรรูป
พระมหาชนก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
พระราชปรารภ  ..ทางเข้าสวนหลวงมีต้นมะม่วงสองต้น ต้นหนึ่งมีผล อีกต้นหนึ่งไม่มีผล ทรงลิ้มรสมะม่วงอันโอชา แล้วเสด็จเยี่ยมอุทธยาน. เมื่อเสด็จกลับออกจากสวนหลวง ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่มีผลรสดีถูกข้าราชบริพารดึงทึ้งจนโค่นลง ส่วนต้นที่ไม่มีลูกก็ยังคงตั้งอยู่ตระหง่าน แสดงว่าสิ่งใดดี มีคุณภาพ จะเป็นเป้าหมายของการยื้อแย่ง และจะเป็นอันตรายในท่ามกลางผู้ที่ขาดปัญญา.
ดอกไม้เพลิงโบราณ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมเรื่องดอกไม้เพลิงโบราณประเภทต่างๆ ของไทย และการประดิษฐ์วัสดุที่ใช้ การดูแสงสีและเสียง รวมถึงความหมาย และวิธีการเล่น ส่วนถาคผนวกให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของช่างดอกไม้เพลิงในสังคมไทย ในเล่มมีภาพประกอบเป็นภาพวาดตลอดเล่ม
เครื่องถ้วยเบญจรงค์ และลายน้ำทอง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
วัฒนธรรมไทยเป็นหนึ่งในหนังสือชุด “มรดกไทย” รวบรวมศิลปะเครื่องเคลือบ ประเภทเครื่องเบญจรงค์ และลายน้ำทอง ที่งดงามหาดูได้ยาก
คิดใหม่เพื่ออนาคต (Rethinking the future)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ธุรกิจและแบบแผนการดำเนินงานในสังคม หรือแม้กระทั่งด้านการเมือง หนังสือคิดใหม่เพื่ออนาคต Rethinking the future เป็นหนังสือแปลที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื้อหาในเล่มได้จากการระดมความคิดของระดับผู้บริหารชั้นนำของต่างประเทศ
นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เมื่อญี่ปุ่นเข้าโจมตีเพิร์ล ฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) และฮิตเลอร์ประกาศสงครามกับอเมริกา การเจรจาอย่างผู้ดีทางการทูตก็ปิดฉากลงโดยฉับพลัน .. สงครามลับซึ่งขยายตัวอย่างมากมายและสลับซับซ้อน ยังคงดำเนินอย่างลับๆ เงียบๆ ตามสภาพกิจการหลังฉาก .. เหตุการณ์สำคัญด้านนี้ยังคงปกปิดจนทุกวันนี้
ทำทุกอย่างได้ ในคอมพิวเตอร์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เป็นการแนะนำการติดตั้ง และใช้งานเบื้องต้น ติดต่อใช้งานอินเตอร์เน็ต ฝึกฝนทักษะกับงานประเภทต่างๆ และการแก้ปัญหา รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตจริง
เจ้าชายน้อย (Le petit Prince)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
“ลาก่อนนะ” เขากล่าว “ลาก่อน” สุนัขป่าตอบ “นี่คือความลับของฉันมันแสนจะธรรมดา เราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจเท่านั้น สิ่งสำคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตา” “It is only with the heart that you can see fully ; what …