เครื่องเสียงโบราณ ตำนานแห่งศาสตร์และศิลป์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เครื่องเสียงโบราณ เป็นศาสตร์แห่งการคิดค้น ผสานกับศิลปะที่เกิดขึ้นจากการออกแบบโดยผู้คนในยุคนั้นอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความบันเทิงด้วยเสียงดนตรี และเพลงต่างๆ มากว่า 100 ปี ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีวิวัฒนาการก้าวหน้าไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเครื่องเสียงโบราณ กับเครื่องเสียงปัจจุบัน
ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือ “เจ้าฟ้ากับการศึกษา” ว่า  “การซ่อมเครื่องดนตรี ข้าพเจ้าได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไปหาเครื่องดนตรีที่ชำรุดมากๆ (อาจชำรุดเพราะการขนย้ายมากกว่าเพราะการเล่น) ที่เขาเก็บไว้เตรียมจะยุบขายเป็นเศษโลหะ หรือจะเข้าพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ทราบมาซ่อม บางทีก็ทรงซ่อมเองเท่าที่ทำได้ หรือทรงสอนช่างให้ซ่อม ช่างที่ทรงใช้ก็ไม่ใช่ช่างซ่อมเครื่องดนตรีโดยตรง ไม่เคยเห็นเครื่องดนตรีเลยด้วยซ้ำ เมื่อซ่อมตามที่ทรงสอนแล้ว ก็ทำได้ออกมาเหมือนเครื่องใหม่ ” (คัดลอกจากหนังสือ ในหน้า 229-230)
สารานุกรม รอบรู้ รอบโลก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
สารานุกรมเล่มนี้จะพาคุณท่องไปใน 19 บท ของดินแดนความรู้อย่างเพลิดเพลิน ตั้งแต่ ศิลปะ วรรณกรรม ธุรกิจ ดนตรี ภาพยนตร์ ปรัชญา การเมือง วิทยาศาสตร์ กีฬา ฯลฯ เรียงตามลำดับอักษร A-Z โดยมีดรรชนีช่วยค้นท้ายเล่ม
อยู่อย่างสง่า
รายชื่อหนังสือแนะนำ
อยู่อย่างสง่า เป็นหนังสือที่มีความหมายดีมาก เขียนโดย ศ. ดร. นายแพทย์วิทยา นาควัชระ เนื้อหาและวิธีการเขียนมีลักษณะเป็นคติธรรมซึ่งรวบองค์ประกอบของชีวิตเอาไว้ 9 ส่วน คือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ การงาน การศึกษา อนาคต และความรักเพื่อนมนุษย์ …
อลังการแผ่นดินวัฒนธรรม
รายชื่อหนังสือแนะนำ
“อลังการแผ่นดินวัฒนธรรม” หนังสือสารคดีภาพวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งประเภทภาพเก่า คลาสสิคจากแฟ้มภาพของ ททท. และภาพที่บันทึกขึ้นใหม่ โดยมีข้อเขียนที่ร้อยเรียงขึ้นเพื่อเสริมส่งให้ภาพเหล่านี้มีคุณค่ายั่งยืน เนื้อหาแบ่งเป็นภาษาไทย 1 เล่ม ภาษาอังกฤษ 1 เล่ม
ผ้าเอเซีย: มรดกร่วมทางวัฒนธรรม (Textiles of Asia: A Common Heritage)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมบทความเกี่ยวกับผ้าทอลายประเทศต่างๆ ในเอเซีย ที่มีลวดลาย และโครงสร้างคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ กับพระราชกรณียกิจรังสรรค์ผ้าไหมไทย นิทรรศการ ผ้าเอเซีย: มรดกร่วมทางวัฒนธรรม สายใยแห่งวัฒนธรรมไทในศิลปะบนผืนผ้า ลวดลายผ้าไทในเวียดนาม ผ้าทอพื้นเมืองลาว: ศิลปะแห่งชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย การทอผ้ามัดหมี่ และผ้ายกของอินเดีย เป็นต้น เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (Royal Thai Orders and Decorations)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยตระกูลต่าง ๆ ในลักษณะของภาพรวม รวมทั้งสาธิตวิธีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยในเครื่องแบบต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
ความรู้คู่คุณธรรม
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เรื่อง ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality) ซึ่งเป็นตำราที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคนต้องเรียนรู้ และเหมาะแก่ผู้สนใจ เพื่อพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ให้อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข และมุ่งให้มนุษย์ทุกคนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง พัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง
ทำเป็นธรรม
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ได้แก่ การศึกษา ทรงพบรัก อุบัติเหตุ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานที่ต่าง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอื่นๆ ในเล่มมีภาพประกอบคำอธิบายตลอด
ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสาน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสานเป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาที่สืบทอดวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนแหล่งผลิตผ้าทอพื้นเมืองของแต่ละจังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งได้มีการสำรวจรายละเอียด และรวบรวมลวดลายผ้าจากท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทอผ้าที่เป็นต้นแบบของการพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้าง กระบวนการผลิต งานออกแบบ การแปรรูป