พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย (อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ)

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย (อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ)

หนังสือพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทยนี้ ผู้เขียนได้คิดรวบรวม เรียบเรียงและถอดความขึ้นเป็นนานาศัพท์วิทยาการที่เกี่ยวกับกฎหมายไทยทั้วไปทั้งในอดีตและปัจจุบัน จากประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติ พจนานุกรม และสุภาษิตกฎหมายต่างๆที่น่าสนใจ อีกทั้งศัพท์ที่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเรื่อง: พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย (อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ)

ผู้แต่ง: ดร. วิทย์ เที่ยงบุญธรรม

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3, ชั้น 2 อาคาร 1

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน