เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประมวลพระประวัติ พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา รวมทั้งพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพ ในการนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชวงศ์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และงานนิพนธ์ อันเนื่องมาจากการเสด็จเยือนประเทศต่างๆ

ชื่อเรื่อง: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดย: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ