The Royal Horticultural Society Gardeners Encyclopedia of Plants & Flowers

The Royal Horticultural Society Gardeners Encyclopedia of Plants & Flowers

สารานุกรมต้นไม้และดอกไม้ ให้ความรู้ และความเข้าใจถึงแหล่งกำเนิด ชื่อ ชนิด ประเภท และการจำแนกพันธ์ไม้ชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการวางแผนตกแต่งสวน การเลือกต้นไม้ตามลักษณะ ที่มา แหล่งเพาะปลูก ให้คำอธิบายพร้อมภาพประกอบสีสวยงาม

ชื่อเรื่อง: The Royal Horticultural Society Gardeners Encyclopedia of Plants & Flowers

ผู้จัดพิมพ์: Dorling Kinderly

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ