โครงการหลวง

โครงการหลวง

รวบรวมโครงการหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันนี้โครงการหลวงได้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอนและพะเยา ซึ่งประกอบด้วยสถานีวิจัย 4 แห่ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 34 แห่ง และได้แบ่งงานเป็น 3 ลักษณะดังนี้ คือ 1. งานวิจัย    2. งานพัฒนา    3. งานการตลาด

ชื่อเรื่อง: โครงการหลวง

ผู้จัดพิมพ์: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ