จากฮวงโหสู่เจ้าพระยา

รวบรวมข้อเท็จจริงที่แสดงถึงวิวัฒนาการความสัมพันธ์ ระหว่างคนไทยกับคนจีน แต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน ที่สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีนิยม ตลอดทั้งความคิดความเชื่อต่างๆ ที่ทำให้คนไทย และคนจีนบนแผ่นดินไทย ประพฤติปฏิบัติ ร่วมกันอย่างผสมผสานกลมกลืน

ชื่อเรื่อง: จากฮวงโหสู่เจ้าพระยา

เรียบเรียงโดย: ประภัสสร เสวิกุล

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • จากสายธารที่รินไหล สู่ความยิ่งใหญ่ยาวนาน  หน้า     8
 • เหนือฝั่งน้ำฮวงโหที่เริ่มต้น  หน้า   14
 • สู่สุวรรณภูมิ  หน้า   19
 • สำเภาเริ่มกางใบ  หน้า   22
 • บรรลุสุโขทัยสมัย  หน้า   26
 • เยี่ยมยุคอยุธยา  หน้า   30
 • ณ มหาราชธานีไทย  หน้า   35
 • แต้อ๋องแห่งกรุงธนบุรี  หน้า   39
 • รุ่งอรุณที่บางกอก  หน้า   43
 • สู่ตำนานตัวตนคนกวางตุ้ง  หน้า  235
 • สู่ตำนานตัวตนคนไหหลำ  หน้า  239
 • สู่ตำนานตัวตนคนแคระ  หน้า  244
 • จากสำเภาสู่สำเพ็ง  หน้า  248
 • วานิชแห่งเวนิสตะวันออก  หน้า  252
 • เชื่อมสัมพันธ์จีน-ไทย มิตรไมตรี  หน้า  256
 • รอยพระบาทที่ยาตรา  หน้า  261
 • เจ้าหญิงแห่งบทกวี และหยกงามผู้ปราดเปรื่อง  หน้า  266
 • สองชาติจีน-ไทย ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว  หน้า  270