50 ปี วัดไทยพุทธคยา อินเดีย

หนังสือ 50 ปี วัดไทยพุทธคยา อินเดีย : ประวัติการสร้างวัดไทยพุทธคยาอินเดีย เล่มนี้ พิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งวัดไทยพุทธคยา อินเดีย โดยให้ความรู้ตั้งแต่ มูลเหตุการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย ซึ่งประกอบด้วยพุทธประวัติโดยสังเขป ในดินแดนพุทธภูมิ การก่อสร้างพระอารามตามพุทธสถาน ที่แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ข้อวัตรปฏิบัติการสร้างศรัทธาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตลงสู่จิตใจของชาวอินเดีย การเขียนแบ่งออกเป็น 4 ภาค ทำให้ผู้อ่านที่ไม่เคยไปวัดไทยพุทธคยาได้รู้จักวัดนี้ได้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ชื่อเรื่อง: 50 ปี วัดไทยพุทธคยา อินเดีย

ผู้จัดทำต้นฉบับ/บรรณาธิการ: พระ ดร. สมุทร ถาวรธมฺโม, พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ, นางสายไหม จบกลศึก, นายสาคร โสภา, รศ. ดร. อมร แสงมณี, ดร. เสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี, นายมนัส พวงลำเจียก, นางเบญจมาส แพทอง, นาวสาวรุจิรัตน์ ลิขิตวงษ์

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ  หน้า     ๙ บทนำ  หน้า   ๒๘
 • ภาคที่ ๑ : ดินแดนพุทธภูมิ  หน้า   ๓๓
 • ความเป็นมาของพระพุทธศาสนามหาชนบท ๑๖ แคว้น หน้า   ๓๔
 • ๑. แคว้นอังคะ หน้า   ๓๕
 • ๒. แคว้นมคธ หรือมคธะ หน้า   ๓๗
 • ภาคที่ ๒ : ประวัติวัดไทยพุทธคยา  หน้า ๑๐๓
 • ภูมิปัญญาไทยใต้ร่มธรรม หน้า ๑๐๔
 • สถานที่จัดสร้างวัดไทยพุทธคยา หน้า ๑๐๗
 • ภาคที่ ๓ : คณะพระธรรมฑูตไทยกับการฟื้นฟู  หน้า ๑๔๓
 • คณะพระธรรมทูต สมัยที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๖) สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณุณกมหาเถร)  หน้า ๑๔๔
 • คณะพระธรรมทูต สมัยที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๓๒) พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิมหาเถร)  หน้า ๑๗๒
 • ภาคที่ ๔ : การขยายงานพระธรรมฑูต ณ แหล่งสังเวชนียสถาน พระพุทธศาสนา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย หน้า ๒๓๕
 • วัดไทยนาลันทา  หน้า ๒๓๙
 • วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  หน้า ๒๔๐
 • ภาคผนวก  หน้า ๒๓๕
 • บรรณานุกรม  หน้า ๒๙๔
 • ดรรชนี  หน้า ๒๙๖