27 พ.ค. 2560 การตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ พร้อมปรับเปลี่ยนมาตรฐาน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ได้รับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ พร้อมปรับเปลี่ยนมาตรฐาน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ผู้ตรวจประเมิน คือ

1. นางสาววาสนา อุ่นอรุณ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
2. นายภูเมศ รักปาน ผู้ตรวจประเมิน
3. นายธวัชชัน นนทะกา  ผู้ตรวจประเมิน

ทั้งนี้ สำนักหอสมุดกลางได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 9001-2552 (ISO 9001:2008) สำหรับขอบข่าย

1. การให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ
2. การให้บริการสารนิเทศบนเว็บไซต์

ภาพผู้ตรวจประเมิน สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง
ภาพผู้ตรวจประเมิน สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง
ภาพผู้ตรวจประเมิน ตรวจงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ
ภาพผู้ตรวจประเมิน ตรวจฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ภาพผู้ตรวจประเมิน ตรวจฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ภาพผู้ตรวจประเมิน ตรวจฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ภาพผู้ตรวจประเมิน ตรวจฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ภาพผู้ตรวจประเมิน ตรวจฝ่ายบริการสารสนเทศ
ภาพผู้ตรวจประเมิน ตรวจฝ่ายบริการสารสนเทศ

การตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ พร้อมปรับเปลี่ยนมาตรฐาน เริ่มจากการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง กิจกรรมบริหารงานคุณภาพ ตรวจทุกหน่วยงานของสำนักหอสมุดกลาง ดังนี้ สำนักงานเลขานุการ ได้แก่ งานคลังพัสดุ งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ และบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ช่วงสุดท้าย มีการสรุปชี้แจงผลการตรวจประเมิน

ภาพนางสาววาสนา อุ่นอรุณ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน สรุปชี้แจงผลการตรวจประเมิน
ภาพนางสาววาสนา อุ่นอรุณ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน สรุปชี้แจงผลการตรวจประเมิน

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด