24 ม.ค. 2555 :ประชุมสำนักฯ เรื่อง ความก้าวหน้าของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

24 มกราคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์ เป็นประธานในที่ประชุมสำนักฯ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าของการบริหารงานด้วย ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมสำหรับ การตรวจติดตามคุณภาพครั้งต่อไป ในวันที่ 30 มกราคม 2555 ที่จะถึงนี้ อีกทั้งแจ้งเรื่อง การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2555 ในวันที่ 21 -23 กุมภาพันธ์ 2555 อีกทั้งทิศทางของสำนักฯ ที่จะร่วมกันพัฒนาภายในปีงบประมาณนี้ ตลอดจนแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการแบบใหม่ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะทะยอยเผยแพร่ไว้ให้ทราบทั่วถึงกันที่ Forum Backoffice


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ