27 ม.ค. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพและตัวชี้วัดความสำเร็จในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008”

27 มกราคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพและตัวชี้วัดความสำเร็จในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008” สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่เป็นคณะกรรมการ งานระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 จำนวนผู้เข้าอบรม 41 คน วิทยากรบรรยาย โดย ดร. ณัฐวัฒน์ นิปกากร

ภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพและตัวชี้วัดความสำเร็จในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008" (27 ม.ค. 2558 )
ภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพและตัวชี้วัดความสำเร็จในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008” (27 ม.ค. 2558 )

ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด