17 พ.ย. 2558 โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008”

ภาพโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "สำนักหอสมุดกลางกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008" (17 พ.ย. 2558 )
ภาพโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008” (17 พ.ย. 2558 )

17 พ.ย. 2558 เวลา 08.30 – 16.30 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008” โดยคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 25 คน ซึ่งเป็นบุคลากรใหม่ของสำนักหอสมุดกลาง การบรรยายนี้เป็นการแนะนำหน่วยงานต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง จากหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย
– มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดกลาง (PM สก. 1 ถึง 4 ) โดย น.ส. พรทิพย์ รักบุรี ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR)
– การควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพของสำนักหอสมุดกลาง โดย นายภราดร สุขสัมมากร คณะทำงานควบคุมเอกสารและบันทึกสำนักหอสมุดกลาง
– การตรวจติดตามคุณภาพภายในสำนักหอสมุดกลาง โดย นางนันทพร อุดมวินิจศิลป์ หัวหน้าผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในสำนักหอสมุดกลาง


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด