28 เม.ย. 2554 การตรวจติดตาม การรักษาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ครั้งที่ 1/2554

28 เมษายน  2554 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้ตรวจติดตามผลการรักษาระบบมาตรฐาน  ISO 9001:2008 ครั้งที่ 1/2554 ที่สำนักหอสมุดกลาง ทั้งนี้ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.9001-2552 (ISO9001 : 2008) ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2553 สำหรับกิจการ
1. การให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ
2. การให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์

โดยมีผู้ตรวจประเมิน คือ
1. นายกิตติศักดิ์ พูนสิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
2. นางสาวเพ็ญประภา เลิศล้ำไตรภพ ผู้ตรวจประเมิน

ในการตรวจติดตามครั้งนี้ มุ่งเน้นที่ กิจกรรมระบบบริหารงานคุณภาพ (QMR) การควบคุมเอกสารและบันทึก
   – งานบริจาค
   – ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
   – ฝ่ายบริการช่วยค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ
   – สำนักเลขานุการ


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ