12 ต.ค. 2558 สำนักหอสมุดกลางได้รับการตรวจติดตามคุณภาพการรักษาระบบ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

12 ตุลาคม 2558 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการตรวจติดตามคุณภาพการรักษาระบบ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

สำนักหอสมุดกลางได้รับการตรวจติดตามคุณภาพการรักษาระบบ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 3 <br>จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) (12 ต.ค. 2558)
สำนักหอสมุดกลางได้รับการตรวจติดตามคุณภาพการรักษาระบบ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 3
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) (12 ต.ค. 2558)

หน่วยงานที่เข้ารับการตรวจประเมินในครั้งนี้ คือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสื่อมัลติมีเดีย งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และงานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา โดยมี นางสาวรรภา ดงไม้สถิต เป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และนางสาวสุจิตรา แดงเรือง เป็นผู้ตรวจประเมิน ณ อาคาร 3 ห้องประชุมชั้น 5  สำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดวิทยาเขตบางนา


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด