Tag Archives: หนังสือกฎหมาย

ส.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากรองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์

ภาพปกหนังสือ ที่ได้รับมอบ จากรองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์
ภาพปกหนังสือ ที่ได้รับมอบ จากรองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบหนังสือ ทางด้านกฎหมาย จากรองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ จำนวน 5 ชื่อเรื่อง

  1. กฎหมายกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  2. การทำงานทางไกลและสิทธิที่จะตัดขาดการสื่อสารนอกเวลางาน
  3. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  4. กฎหมายการเลิกจ้างและการลาออก
  5. กฎหมายแรงงาน

Continue reading ส.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากรองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์

30 ส.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากอาจารย์ภิรนา พุทธรัตน์

ภาพปกหนังสือ เรื่อง คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยสัญชาติ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยสัญชาติ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 อาจารย์ภิรนา พุทธรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือ “คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยสัญชาติ” จำนวน 2 เล่ม ให้กับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์ต่อการค้นคว้า ศึกษา วิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป Continue reading 30 ส.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากอาจารย์ภิรนา พุทธรัตน์

วันที่ 25 มี.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ อัยการผู้ช่วย

ภาพคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ (ซ้าย) อัยการผู้ช่วย มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ (ซ้าย) อัยการผู้ช่วย มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 25 มีนาคม 2565 คุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ อัยการผู้ช่วย มีความประสงค์มอบหนังสือกฎหมายให้กับ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 2 รายการ Continue reading วันที่ 25 มี.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ อัยการผู้ช่วย

วันที่ 1 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากนายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

วันที่ 1 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากนายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 1 กันยายน 2563 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือกฎหมายที่จัดพิมพ์ใหม่ จำนวน 17 รายการ จากนายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งหนังสือดังกล่าว ผู้บริจาคได้จัดซื้อจากเงินรางวัล “การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court)” Continue reading วันที่ 1 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากนายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

วันที่ 19 ส.ค. 2563 รับหนังสือบริจาค จากทีมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court)

วันที่ 19 ส.ค. 2563 รับหนังสือบริจาค จากทีมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 “ทีมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ได้มอบหนังสือกฎหมายซึ่งเป็นหนังสือจัดพิมพ์ใหม่ จำนวน 19 รายการ

หนังสือดังกล่าวทางทีมแข่งขันฯ ได้ซื้อจากเงินรางวัลการแข่งขัน Continue reading วันที่ 19 ส.ค. 2563 รับหนังสือบริจาค จากทีมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court)