ส.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากรองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์

ภาพปกหนังสือ ที่ได้รับมอบ จากรองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์
ภาพปกหนังสือ ที่ได้รับมอบ จากรองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบหนังสือ ทางด้านกฎหมาย จากรองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ จำนวน 5 ชื่อเรื่อง

  1. กฎหมายกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  2. การทำงานทางไกลและสิทธิที่จะตัดขาดการสื่อสารนอกเวลางาน
  3. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  4. กฎหมายการเลิกจ้างและการลาออก
  5. กฎหมายแรงงาน

โดย รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ มีความประสงค์มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

ภาพปกหนังสือ ที่ได้รับมอบ จากรองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์
ภาพปกหนังสือ ที่ได้รับมอบ จากรองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ