30 ส.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากอาจารย์ภิรนา พุทธรัตน์

ภาพปกหนังสือ เรื่อง คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยสัญชาติ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยสัญชาติ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 อาจารย์ภิรนา พุทธรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือ “คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยสัญชาติ” จำนวน 2 เล่ม ให้กับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์ต่อการค้นคว้า ศึกษา วิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป

ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยสัญชาติ
ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยสัญชาติ

โดยอาจารย์ภิรนา พุทธรัตน์ ได้เขียนขึ้นและจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 เนื้อหาใ นเล่มนี้ประกอบด้วยคำอธิบายแต่ละมาตรา ตัวอย่างในการปรับใช้กฎหมาย และแผนผังการใช้กฎหมายสัญชาติในแต่ละช่วงเลา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ