Tag Archives: กระทรวงวัฒนธรรม

รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพปกหนังสือ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ภาพปกหนังสือ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม Continue reading รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

วันที่ 29 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพบุคลากรตัวแทน (ซ้าย) จากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหนังสือบริจาค โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ เป็นผู้รับมอบ
ภาพบุคลากรตัวแทน (ซ้าย) จากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหนังสือบริจาค โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรตัวแทน จากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหนังสือบริจาคให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง Continue reading วันที่ 29 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

สมุดภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์

สมุดภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหนังสือ สมุดภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์” จำนวน 2 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป Continue reading สมุดภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์

โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียน “โขน” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดทำหนังสือ “โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโขน Continue reading โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

วันที่ 16 ธ.ค. 2562 รับหนังสือบริจาค จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 16 ธ.ค. 62 รับหนังสือบริจาค จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกรับหนังสือบริจาค โขน มรดกวัฒนธรรมที่จัดต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรายการแรกของประเทศไทย” จำนวน 5 เล่ม และหนังสือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562” จำนวน 2 เล่ม Continue reading วันที่ 16 ธ.ค. 2562 รับหนังสือบริจาค จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม