โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียน “โขน” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดทำหนังสือ “โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโขน โดยเนื้อหาในหนังสือได้กล่าวถึง องค์ความรู้ ประวัติความเป็นมา ที่มาของมหรสพโขน วิวัฒนาการมหรสพโขน จารีตและขนบของมหรสพโขน ความสำคัญของรามเกียรติ์ในมหรสพโขน เป็นต้นบางส่วนจากหนังสือ โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกรับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจเรื่องนี้ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และจะให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงในเร็วๆ นี้

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ