สมุดภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์

สมุดภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหนังสือ สมุดภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์” จำนวน 2 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

สมุดภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์

หนังสือดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครในมิติต่าง ๆ ผ่านภาพถ่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เห็นวิวัฒนาการบ้านเมืองจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรื่องสืบไป (กระทรวงวัฒนธรรม, 2563)

สมุดภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์

โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยภาพถ่ายและประวัติความเป็นมา สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น ย่านชุมชน สาธารณูปโภค การศึกษา เศรษฐกิจ การค้า สถาปัตยกรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

บรรณานุกรม :

กระทรวงวัฒนธรรม. (2563). สมุดภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง  ประเทศไทย.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ