รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพปกหนังสือ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ภาพปกหนังสือ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ภาพหนังสือ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ภาพหนังสือ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

หนังสือดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำขึ้นในโอกาสการจัดงาน ใต้ร่ม พระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ขนมธรรมเนียมมประเพณี ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

บรรณานุกรม : กระทรวงวัฒนธรรม. (2564). รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ