Tag Archives: บริจาคหนังสือ

วันที่ 10 มี.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 10 มี.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ คณะสื่อสารมวลชล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับหนังสือบริจาค เรื่อง “นิเทศศาสตร์นวัตกรรมท้องถิ่น” จำนวน 1 เล่ม จากอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง Continue reading วันที่ 10 มี.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 26 ม.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคหนังสือให้แก่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดในเครือข่ายทั่วประเทศ

วันที่ 26 ม.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หนังสือที่มอบให้กับห้องสมุดเป็นหนังสือใหม่ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกรับหนังสือดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ Continue reading วันที่ 26 ม.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 17-18 ธ.ค. 2563 ร่วมกิจกรรม เพื่อนห้องสมุด (Friends of the library) ครั้งที่ 9

วันที่ 17-18 ธ.ค. 2563 ร่วมกิจกรรม เพื่อนห้องสมุด (Friends of the library) ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด (Friends of the library) ครั้งที่ 9 ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เพื่อส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าสู่ประชาชนทั่วไปโดยไม่หวังผลกำไร Continue reading วันที่ 17-18 ธ.ค. 2563 ร่วมกิจกรรม เพื่อนห้องสมุด (Friends of the library) ครั้งที่ 9

วันที่ 8 ต.ค. 2563 บริจาคหนังสือให้กับชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง

วันที่ 8 ต.ค. 2563 บริจาคหนังสือให้กับชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง

1ชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขอรับบริจาคหนังสือจากงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี Continue reading วันที่ 8 ต.ค. 2563 บริจาคหนังสือให้กับชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง

วันที่ 3 ต.ค. 2560 บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา

วันที่ 3 ต.ค. 2560 บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้คัดเลือกหนังสือสภาพดี และซ้ำซ้อนจำนวนหนึ่ง จึงติดต่อบริจาคให้กับ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำมีนบุรี” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นจำนวน 322 เล่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานต่อไป

ข้อมูลโดย : มาโนช ผาทำ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ