Tag Archives: บริจาคหนังสือ

วันที่ 26 ส.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คุณศุภมาศ กิจจาการ มีความประสงค์ มอบหนังสือ “ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo” จำนวน 3 เล่ม เขียนโดย ฟรานเซสค์ มิราเยน และกาเร ซันโตส แปลโดย รัศมี กฤษณมิษ ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป Continue reading วันที่ 26 ส.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo

คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชา มหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก

ภาพปกหนังสือ เรื่อง คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก
ภาพปกหนังสือ เรื่อง คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก” เป็นจำนวน 2 เล่ม แต่งและจัดทำโดยอัธกฤตย์ เทพมงคล และศรัณย์ ศานติศาสน์

ภายในหนังสือประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 9 บท โดยผู้เขียนได้อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์มาก่อนก็สามารถศึกษาทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ Continue reading คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชา มหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design” จำนวน 2 เล่ม จาก อาจารย์สุกฤตา หิรัณยชวลิต Continue reading ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design

สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)

ภาพปกหนังสือ เรื่อง สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้รับมอบหนังสือ “สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)” จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือดังกล่าว เขียนโดย อาจารย์ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เนื้อหาภายในเล่มมีทั้งหมด 6 บท Continue reading สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)

การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย

ภาพปกหนังสือ เรื่อง การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย
ภาพปกหนังสือ เรื่อง การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับ หนังสือ“การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ใน สังคมไทย” เขียนโดย รัตนพล ชื่นค้า

ในสังคมไทยปัจจุบันพบว่ามีความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ มีศาล และเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงการเคารพนับถือตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน โดยมักเรียกตัวละครศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นว่า “เจ้าพ่อ” และ “เจ้าแม่Continue reading การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย