Tag Archives: บริจาคหนังสือ

16 ม.ค. 2567 ได้รับมอบหนังสือ จากอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู

ภาพอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากร เป็นผู้รับมอบ
ภาพอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากร เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบหนังสือ “การจัดโปรแกรม พลศึกษาในโรงเรียน” จำนวน 2 เล่ม จากอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน Continue reading 16 ม.ค. 2567 ได้รับมอบหนังสือ จากอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู

8 ธ.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ (ขวา) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ (ขวา) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ ได้มอบหนังสือ “หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์” จำนวน 1 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ Continue reading 8 ธ.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ

2 ธ.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากบริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ภาพนายก้องเกียรติ อองสันเทียะ (ขวา) ตัวแทนจาก บริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบหนังสือ โดยมีนางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพนายก้องเกียรติ อองสันเทียะ (ขวา) ตัวแทนจาก บริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบหนังสือ โดยมีนางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 นายก้องเกียรติ อองสันเทียะ ตัวแทนจาก บริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหนังสือ “คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.ภาค ๑, ภาค ๒, ภาค ๓, ภาค ๔, ภาค ๕, ภาค ๖, ภาค ๗)” เขียนโดย ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่างContinue reading 2 ธ.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากบริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

15 พ.ย. 2566 ได้รับมอบตำรา จากอาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ

ภาพอาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพอาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์โครงการรัสเซียและยูเรเชียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ได้มอบตำรา เรื่อง “สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย Russian Society and Culture” จำนวน 4 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง Continue reading 15 พ.ย. 2566 ได้รับมอบตำรา จากอาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ

6 พ.ย. 2566 ได้รับหนังสือ จากคุณปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์

ภาพคุณปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 คุณปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์ ได้มอบหนังสือเรื่อง “คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน” จำนวน 1 เล่ม และ หนังสือ “พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๕)” จำนวน 1 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ Continue reading 6 พ.ย. 2566 ได้รับหนังสือ จากคุณปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์