วันที่ 21 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

ภาพคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตั้งค่าเป้าหมาย OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” โดยมี คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ท่านวิทยากรได้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำ OKRs มาใช้ในการทำงาน

Objectives and Key Results หรือ OKRs เป็นวิธีการตั้งเป้าหมายระดับบุคคลเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร วัตถุประสงค์หลัก (Objectives) ผลลัพธ์หลัก (Key Results) ผลลัพธ์ที่สำคัญ ที่ระบุว่าจะทำให้วัตถุประสงค์สำเร็จได้อย่างไร โดยมีการตั้งเป้าหมายมีความสอดคล้องกัน ทั้ง OKRs ของบุคคล และ OKRs ของหน่วยงาน จึงจะทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างรวดเร็ว และในการนี้ คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ได้มอบหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ใช้บริการทั่วไป จำนวน 4 รายการ ดังนี้

  1. OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs
  2. บริหารความต่อเนื่องในภาวะวิกฤต (Business Continuity Management)
  3. เดินหา Ikigai
  4. สมดุลงาน สมดุลชีวิต
ภาพปกหนังสือเกี่ยวกับ OKRs จำนวน 4 รายการ ที่ได้รับมอบจากคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์
ภาพปกหนังสือเกี่ยวกับ OKRs จำนวน 4 รายการ ที่ได้รับมอบจากคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าว

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ และลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ