การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์

ภาพปกหนังสือ เรื่อง การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์
ภาพปกหนังสือ เรื่อง การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์

หนังสือ “การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์” โดยมี ประจักษ์ ก้องกีรติ เป็นบรรณาธิการ หนังเล่มนี้เขียนโดย คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์
ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์

อาจารย์แต่ละท่านได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ไว้มากมาย เช่น เรื่องราวการเมืองการปกครอง ระบบประชาธิปไตย สถาบันการเมือง ความหมายความสำคัญ และความคาดหวัง การแบ่งแยกอำนาจ การกระจายอำนาจ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง การเลือกตั้งกับความรุนแรง การเมืองเรื่องเพศและเพศสภาพ

ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์
ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์

หนังสือ การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์” จะทำให้ผู้อ่านรู้จักสิ่งที่เรียกว่า อำนาจ รัฐ ชาติ ระบอบ รัฐธรรมนูญ สถาบันการเมือง ประชาชน อันเป็นพื้นฐานและมีพัฒนาการในบางช่วงเวลาของสังคม

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ