21 ธ.ค. 2565 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตั้งค่าเป้าหมาย OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตั้งค่าเป้าหมาย OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” วิทยากรโดย อาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ วิทยากรด้านการพัฒนาองค์กร และระบบบริหารคุณภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 มีผู้เข้าอบรม 50 คน

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตั้งค่าเป้าหมาย OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน" ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตั้งค่าเป้าหมาย OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จัดขึ้นเนื่องจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002:1994 ฉบับแรกจากบริษัท BVQI เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2543 จนถึงฉบับปัจจุบันคือ ISO 9001:2015 เป็นการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการภายในองค์กรของสำนักหอสมุดกลางฉบับที่ 9 ตลอดเวลา 22 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางมีความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงานทุก ๆ ด้าน หน่วยงานต่าง ๆ มีการจัดทำตัวชี้วัด (KPI) ในการทำงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและกำกับตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปด้วยดีอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีการกล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย OKRs กันอย่างกว้างขวาง หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการตื่นตัวในการนำ OKRs มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรของหน่วยงานมากขึ้น

OKRs ย่อมาจาก Objectives and Key Results เป็นวิธีการตั้งเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก (Objectives) ที่จะมีความสอดคล้องกันในทุก ๆ ระดับในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับพนักงาน โดยที่ผู้บริหารระดับสูงจะตั้ง OKRs ระดับองค์กรขึ้นมาก่อน จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้บุคลากรในระดับต่าง ๆ รวมถึงพนักงาน ตั้ง OKRs ทั้งของตนเองและหน่วยงานตนเอง ที่สอดคล้องกับ OKRs ของทั้งองค์กร เป็นระบบที่แสดงให้เห็นถึง Teamwork เพราะทุกฝ่ายประสานงานกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีผลลัพธ์หลัก (Key Results) คือการกำหนดตัววัดผลที่เป็นวิธีการที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยจะต้องปฏิบัติไปในทางเดียว เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ภาพรวมวิทยากรและผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตั้งค่าเป้าหมาย OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"
ภาพรวมวิทยากรและผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตั้งค่าเป้าหมาย OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

ดังนั้น งานประกันคุณภาพการศึกษาได้เห็นความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักหอสมุดกลาง จึงเห็นสมควรที่จะให้ความรู้เบื้องต้นแก่บุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และการร่วมมือกันทำงานทั้งองค์กร เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน และโลกของการศึกษาอีก 10 ปีข้างหน้า

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด