Tag Archives: OKRs

วันที่ 21 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

ภาพคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตั้งค่าเป้าหมาย OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” โดยมี คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ท่านวิทยากรได้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำ OKRs มาใช้ในการทำงาน Continue reading วันที่ 21 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

วันที่ 27 ก.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

คุณศุภมาศ กิจจาการ ได้มอบหนังสือ “OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” จำนวน 3 เล่ม และ “OKRs paybook โอเคอาร์ จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ” จำนวน 3 เล่ม หนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ จัดทำโดย คุณ กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ และได้ระบุไว้ในส่วนหนึ่งของคำนำว่า “สำหรับผู้ที่สนใจในการนำ OKRs มาใช้ สามารถศึกษาได้จากทั้ง 2 เล่มนี้ ควบคู่กันไป จะทำให้เข้าใจเรื่องราวของ OKRs ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น” Continue reading วันที่ 27 ก.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ