สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พุทธศักราช 2554
รายชื่อหนังสือแนะนำ
จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณด้านการศึกษา โดยสารานุกรมศึกษาศาสตร์เล่มนี้ได้บันทึกความรู้ และสติปัญญามากมายทางด้านศึกษาศาสตร์ของอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ
สารานุกรมฉบับสรุปความ องค์กรอัยการใน 195 ประเทศ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย มาประมวลรวมกันเป็นสารานุกรมฉบับสรุปความขององค์กรอัยการในนานาประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งได้แบ่งหมวดหมู่ไปตามทวีปต่างๆ ทั้ง 5 ทวีป
สารานุกรมผู้นำและคนสำคัญของโลก Encyclopedia of world leaders and great peoples
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวมผู้นำและคนสำคัญที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลก ทางการเมือง-เศรษฐกิจ ความคิด-วัฒนธรรม วิทยาการ-วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมประวัติศาสตร์ในรอบ 5,000 ปี จากทุกภูมิภาคของโลก
สารานุกรมเยาวชน ชุด ธรรมชาติของงู
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมเรื่องราว เกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของงูแต่ละเผ่าพันธุ์ ตั้งแต่วัฏจักรชีวิต ถิ่นกำเนิด ลักษณะทางกายภาพ การจู่โจมเหยื่อทั้งการกินและการผสมพันธ์ของงูทั่วโลก 10 อันดับงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก รวมทั้งงูที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย
สารานุกรมอันดามัน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวมเรื่องราวเกี่ยวกับสรรพชีวิตใต้ทะเลและธรรมชาติทางทะเล อธิบายถึงลักษณะและจุดที่พบ ชื่อสามัญ การจำแนกหมวดหมู่ สัณฐานวิทยา และข้อมูลทางชีววิทยาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ชื่อเรื่อง: สารานุกรมอันดามัน ผู้เขียน: ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และคณะ สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3 สารบัญ สาหร่าย  …
Britannica Concise Encyclopedia ภาคภาษาไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
Britannica Concise Encyclopedia ภาคภาษาไทย มีทั้งหมด 3 เล่ม เล่ม 1 A-F เล่ม 2 G-O เล่ม 3 P-Z ให้ข้อมูลครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยสรุปใจความสำคัญอย่างกระชับ และเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย โดยเฉพาะพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ …
สารานุกรมนาฏศิลป์ไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
   รวบรวมคำอธิบายเรื่องราวทางด้านนาฏศิลป์ไทย เนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับนาฏยศัพท์ แบ่งออกเป็น หมวดนามศัพท์ กริยาศัพท์ และนาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด ภาษาท่า และประเภทของนาฏศิลป์ไทย แบ่งออกเป็น ระบำ รำ ฟ้อน ละคร โขน พร้อมรปูภาพประกอบ ชื่อเรื่อง: สารานุกรมนาฏศิลป์ไทย เรียบเรียงโดย: ผศ. …
สารานุกรมพืชและสัตว์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมจากชุดธรรมชาติศึกษา ประกอบด้วยเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ในหมวดหมู่ต่างๆ ชีวิตในสวนสัตว์เมืองไทย สัตว์น้ำที่เป็นอาหารคนไทยทั้งสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม ผักและผลไม้ในเมืองไทย พร้อมภาพประกอบ ชื่อเรื่อง: สารานุกรมพืชและสัตว์ ผู้แต่ง: ผศ. สุรินทร์ มัจฉาชีพ, ผศ. สมสุข มัจฉาชีพ สถานที่: ชั้น 3 อาคาร …
สารานุกรมของเล่นพื้นบ้านไทยในอดีต
รายชื่อหนังสือแนะนำ
สารานุกรมของเล่นพื้นบ้านไทยในอดีต รวบรวมสาระของใช้พื้นบ้านไทยในอดีต ซึ่งบางชนิดไม่เคยรู้จักมาก่อน โดยให้คำจำกัดความของของเล่นแต่ละชนิด รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้น การเล่น และการพัฒนาของเล่นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ ของเล่นพื้นบ้านไทยจึงเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ ที่สะท้อนสภาพวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี ชื่อเรื่อง: สารานุกรมของเล่นพื้นบ้านไทยในอดีต ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง สถานที่: ชั้น 3 อาคาร …
สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม 2
รายชื่อหนังสือแนะนำ
สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม 2 ได้รวบรวมพรรณไม้ โดยวิธีแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ รวม 9 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กล้วยประดับ กล้วยพัด และปักษาสวรรค์ เบญจมาศ เปเปอโรเมีย พืชคลุมดิน เฟิร์น ไม้ดอกสวยงาม ไม้ต้นไม้ประดับ และไม้เลื้อยประดับ