สารานุกรมผู้นำและคนสำคัญของโลก Encyclopedia of world leaders and great peoples

สารานุกรมผู้นำและคนสำคัญของโลก Encyclopedia of world leaders and great peoples

รวมผู้นำและคนสำคัญที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลก ทางการเมือง-เศรษฐกิจ ความคิด-วัฒนธรรม วิทยาการ-วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมประวัติศาสตร์ในรอบ 5,000 ปี จากทุกภูมิภาคของโลก หลากหลายเผ่าพันธุ์ เชื่อชาติ ศาสนา และลัทธิความเชื่อ โดยเฉพาะคนสำคัญเพศหญิง ที่มีบทบาทสำคัญร่วมในประวัติศาสตร์ ผู้นำและคนสำคัญของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก จากเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้ ผู้สร้างอาณาจักร นครรัฐ และประเทศ ภายในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย นอกจากนี้ท้ายเล่มยังมีดัชนีค้นชื่อบุคคลตามลำดับอักษร A – Z เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า

ชื่อเรื่อง: สารานุกรมผู้นำและคนสำคัญของโลก Encyclopedia of world leaders and great peoples

โดย: รศ. วิทยากร เชียงกูล

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 1. ประวัติศาสตร์ยุคดึกดำบรรพ์ถึงยุคโบราณ     หน้า 8
  ยุคประวัติศาสตร์โบราณ หรือยุคสร้างบ้านเมือง สร้างอารยธรรม (4,000 ปี ก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 500)     หน้า 13
  ยุคก่อนคริสตกาล (3000 ก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 1) ราว 2,500 ปีก่อนยุคพุทธกาลถึงปี พ.ศ. 543     หน้า 15
 2. ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 1 – ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16     หน้า 38
  คริสต์ศาสนาและจักรวรรดิโรมัน (50 ปี ก่อน ค.ศ.- ค.ศ. 399)     หน้า 38
  ปรัชญายุคประวัติศาสตร์โบราณ     หน้า 40
  ยุคกลาง The Middle Ages (ค.ศ. 400 – 1517)     หน้า 41
  ยุคกลางช่วงแรก (ค.ศ. 400 – 1099)     หน้ า 41
  ยุคกลางช่วงปลาย (ค.ศ. 1100 – 1517)     หน้า 43
 3. ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 16-17     หน้า 76
  การปฏิรูปและการต่อต้านการปฏิรูปในยุโรป The Refeormation and Counter-Reformation (1518-1659) หน้า 76
 4. ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 (ค.ศ. 1600 – 1699     หน้า 90
  ยุคสว่างทางภูมิปัญญา The Age of Enlightenment (ค.ศ. 1600-1788)     หน้า 90
 5. ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 18 (ค.ศ. 1700 – 1799)     หน้า 106
  การขยายตัวของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม     หน้า 106
  การปฏิวัติเสรีประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส     หน้า 108
  นักสังคมนิยมรุ่นแรก     หน้า 109
 6. ยุคของจักรวรรดินิยมและการต่อสู้เพื่อเอกราช (ค.ศ. 1870 – 1913)     หน้า 166
  สงครามโลกครั้งที่ 1-2     หน้า 169
 7. คริสต์ศตวรรษที่ 20     หน้า 207
  ยุคสงครามเย็นระหว่างค่ายทุนนิยมกับค่ายสังคมนิยม     หน้า 211
 • ดัชนีค้นชื่อบุคคลตามลำดับอักษร A-Z     หน้า 344
 • บรรณานุกรม     หน้า 358

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ