สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม 2

สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม 2

สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม 2 ได้รวบรวมพรรณไม้ โดยวิธีแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ รวม 9 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กล้วยประดับ กล้วยพัด และปักษาสวรรค์ เบญจมาศ เปเปอโรเมีย พืชคลุมดิน เฟิร์น ไม้ดอกสวยงาม ไม้ต้นไม้ประดับ และไม้เลื้อยประดับ ส่วนบทความทางวิชาการ ให้ความรู้ในเรื่องดิน และวัสดุที่ใช้ปลูกไม้ประดับ รวมทั้งการแบ่งเขตภูมิอากาศโลก และเขตภูมิอากาศประเทศไทยมาแสดงไว้ เพื่อให้ได้รู้ถึงสภาพสังคมของพืชป่าที่มีอยู่ในประเทศไทยด้วย ส่วนภาคผนวกเป็นตารางแสดงช่วงเวลาการออกดอกของไม้ประดับในประเทศไทย ประมาณ 400 ชนิด ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่อยู่ในความนิยม และปลูกเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

ชื่อเรื่อง: สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย

จัดพิมพ์โดย: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • คำแนะนำการใช้หนังสือ  หน้า 8
 • การแบ่งเขตภูมิอากาศโลก  หน้า 10
 • ภูมิอากาศของไทย หน้า 12
 • สภาพสังคมพืชป่าในไทย หน้า 13
 • ดินและวัสดุปลูก หน้า 16
 • ภาคผนวก   ความหมายของศัพท์ทางพฤกษศาสตร์  หน้า 30
 • ภาพพรรณไม้ประดับ 9 กลุ่ม  หน้า 36
 • เรื่องน่ารู้ของพรรณไม้ประดับ 9 กลุ่ม  หน้า 36
 • ข้อมูลเฉพาะต้นของไม้ประดับ 9 กลุ่ม  หน้า 94
 • ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อไทย และชื่อพรรณภาษาอังกฤษ – ไทย  หน้า 319
 • ตารางแสดงช่วงเวลาการออกดอกของไม้ประดับในประเทศไทย  หน้า 546

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ