สารานุกรมฉบับสรุปความ องค์กรอัยการใน 195 ประเทศ

สารานุกรมฉบับสรุปความ องค์กรอัยการใน 195 ประเทศ

จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย มาประมวลรวมกันเป็นสารานุกรมฉบับสรุปความขององค์กรอัยการในนานาประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งได้แบ่งหมวดหมู่ไปตามทวีปต่างๆ ทั้ง 5 ทวีป คือ องค์กรอัยการของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ไว้อย่างเป็นระเบียบ และที่สำคัญมีเชิงอรรถให้รายละเอียด เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ชื่อเรื่อง: สารานุกรมฉบับสรุปความ องค์กรอัยการใน 195 ประเทศ

โดย: ชาติ ชัยเดชสุริยะ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

  • เปิดเล่ม
  • คำนำผู้วิจัย
  • บทที่ 1 บทนำ หน้า 1
  • บทที่ 2 องค์กรอัยการของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป หน้า 6
  • บทที่ 3 องค์กรอัยการของประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา หน้า 54
  • บทที่ 4 องค์กรอัยการของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเซีย หน้า 90
  • บทที่ 5 องค์กรอัยการของประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกา หน้า 142
  • บทที่ 6 องค์กรอัยการของประเทศต่างๆ ในทวีปออสเตรเลีย และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก หน้า 197
  • บทที่ 7 บทสรุปและเสนอแนะ หน้า 212
  • ผู้วิจัย หน้า 221

เรียบเรียงข้อมูลโดย: แก้วตา ประทัชสานัง งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ