สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พุทธศักราช 2554

สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พุทธศักราช 2554

จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณด้านการศึกษา

โดยสารานุกรมศึกษาศาสตร์เล่มนี้ได้บันทึกความรู้ และสติปัญญามากมายทางด้านศึกษาศาสตร์ของอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ เช่น สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา สาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาจิตวิทยา เป็นต้น เป็นบทความทางการศึกษาที่จะทำให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลด้วยความเที่ยงตรง เข้าใจเนื้อหาสาระคุณค่าปรากฏการณ์ และบริบทแวดล้อมทางสังคม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ชื่อเรื่อง: สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พุทธศักราช 2554

จัดทำโดย: คณะกรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • บทความพิเศษ หน้า 1
 • สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา หน้า 17
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หน้า 65
 • สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบ หน้า 117
 • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หน้า 157
 • สาขาวิชาการจิตวิทยา หน้า 257
 • สาขาวิชาการอาชีวศึกษา และอุตสาหกรรมศิลป์ หน้า 295
 • สาขาวิชาเทคโนโลยี และการสื่อสารการศึกษา หน้า 497
 • สาขาวิชาปรัชญา หน้า 521
 • สาขาวิชาสถิติและวิจัยการศึกษา หน้า 525
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หน้า 537
 • สาขาบุคคล องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวกับการศึกษา หน้า 575
 • คณะกรรมการโครงการจัดทำหนังสือสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หน้า 605

เรียบเรียงข้อมูลโดย: แก้วตา ประทัชสานัง งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ