13 ส.ค. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” (Big Cleaning Day)

13 สิงหาคม 2558 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นที่เข้าใจทั่วกันว่า เป็นวัน “Big Cleaning Day” หรือ “วันทำความสะอาดครั้งใหญ่” ประจำปี 2558 ของสำนักหอสมุดกลาง กิจกรรมในช่วงเช้า

Read more

25 ก.ค. 2557 กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน”

25 กรกฎาคม 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day” ซึ่งมีการจัดกิจกรรมนี้ทุก ๆ ปี หลังจากที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ปีนี้ (

Read more

23 – 24 ม.ค. 2557 ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนา 5 ส”

23 มกราคม 2557 เวลา 8.30 – 16.00 น. สำนักหอสมุดกลางได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนา 5 ส” สำหรับผู้ที่ทำหน้าตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์

Read more

23 ส.ค. 2556 โครงการ “การสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางในการทำกิจกรรม 5 ส”

 23 สิงหาคม 2556 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดทุกๆ ปี ปีนี้จัดภายใต้โครงการ “การสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางในการทำกิจกรรม 5 ส” ช่วงเช้า หลังจากผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน บุคลากรตั้งแถวภายในห้องโถง ชั้น 1

Read more

01 ก.ย. 2554 วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day 2011) ประจำปี 2554

1 กันยายน  2554  เวลา 9.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรม วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2554 สำนักหอสมุดกลาง ช่วงเช้า – พิธีเปิด

Read more

03 มิ.ย 2554 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการส่งเสริมและปฏิบัติ 5 ส ให้บรรลุนโยบายขององค์กร”

3 มิถุนายน 2554   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เปิดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการส่งเสริมและปฏิบัติ 5 ส ให้บรรลุนโยบายขององค์กร” วิทยากรบรรยาย คือ อ.ธนกร พรหมกิจ บริษัท เอ็น

Read more

2 ก.พ. 2553 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรม 5ส แบบยั่งยืนและต่อเนื่อง”

2 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรม 5ส แบบยั่งยืนและต่อเนื่อง” เปิดงานโดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ต่อจากนั้น บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง รับฟังการบรรยายโดย อาจารย์ธนกร พรหมพินิจ ตามลำดับเรื่องดังนี้ 1. การดำเนินกิจกรรม 5 ส

Read more

28 ส.ค. 2552 “Big Cleaning Day”

28 สิงหาคม 2552 วัน Big cleaning day ประจำปี 2552 ภาพบรรยากาศกิจกรรมในวันนี้

Read more

1 เม.ย. 2552 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมกิจกรรม 5 ส สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดการเยี่ยมชมกิจกรรม 5 ส 1 เม.ย. 2552 เวลา 9.30 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/คณะกรรมการ 5 ส ต้อนรับบุคลากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 เวลา

Read more

29 ส.ค. 2551 Big Cleaning Day ประจำปี 2551

29  สิงหาคม 2551 รศ.ทศพร คล้ายอุดม  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด วัน Big Cleaning Day หรือวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ประจำปี 2551 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง  ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550  สำนักหอสมุดกลาง ได้ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงใสสะอาด (พ.ศ.2550 – 2553) โดยมี

Read more