23 – 24 ม.ค. 2557 ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนา 5 ส”

23 มกราคม 2557 เวลา 8.30 – 16.00 น. สำนักหอสมุดกลางได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนา 5 ส” สำหรับผู้ที่ทำหน้าตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์ กล่าวเปิดงาน และบรรยายโดย นางสาวพิสมัย บุญอยู่ เนื้อหาจะเน้น การจัดกิจกรรม 5 ส  บทบาท/หน้าที่ของผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส และการดำเนินการตรวจกิจกรรม 5 ส

ภาพ ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนา 5 ส"
ภาพ ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนา 5 ส”
ภาพผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ร่วมทำ Workshop ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรมพื้นที่ 5 ส
ภาพผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ร่วมทำ Workshop ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรมพื้นที่ 5 ส

24 ม.ค. 2557 เวลา 8.30 – 16.00 น.ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ร่วมทำ Workshop ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรมพื้นที่ 5 ส ตามที่ได้รับมอบหมาย หลังจากนั้นร่วมฟังบรรยายจา นางสาวพิสมัย บุญอยู่ ถึงการสรุปผลคะแนนและการเขียนข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ 5 ส และช่วงสุดท้ายได้ประชุมสรุปผลการตรวจ

 


ถ่ายภาพและรายงาน : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ