2 ก.พ. 2553 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรม 5ส แบบยั่งยืนและต่อเนื่อง”

2 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรม 5ส แบบยั่งยืนและต่อเนื่อง” เปิดงานโดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ต่อจากนั้น บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง รับฟังการบรรยายโดย อาจารย์ธนกร พรหมพินิจ ตามลำดับเรื่องดังนี้

1. การดำเนินกิจกรรม 5 ส คือ พื้นฐานของการดำเนินชีวิตและงาน
2. ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม 5 ส และระบบดำเนินงาน
3. ทบทวนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส
4. เทคนิคการวิเคราะห์และเข้าใจบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
5. การชักชวนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 5 ส – บุคคล- กลุ่มบุคคล- การทำเป็นตัวอย่าง

หลังจากพักทานอาหารกลางวัน ร่วมฟังบรรยายเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบการปฏิบัติในการทำกิจกรรม 5 ส”

– ผลการปฏิบัติและความร่วมมือ
– การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
– การจัดทำแผนปฏิบัติ (Action Plan) เพื่อแก้ปัญหาที่ค้นพบ

ในช่วงสุดท้าย บุคลากรได้ฟังการบรรยายต่อจากช่วงเช้า ตามลำดับดังนี้

6. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 5 ส
7. แนวทางในการแก้ไขและการป้องกัน
8.การส่งเสริมผลักดันเพื่อฟื้นฟูกิจกรรม 5 ส ในองค์กร
9. การศึกษาและตัวอย่างการดำเนินกิจกรรม 5 ส

บทสรุปของการดำเนินกิจกรรม 5 ส
– นำเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุง สรุป อภิปราย ตอบข้อซักถาม
– ประเมินผล


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด