1 เม.ย. 2552 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมกิจกรรม 5 ส สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดการเยี่ยมชมกิจกรรม 5 ส

1 เม.ย. 2552 เวลา 9.30 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/คณะกรรมการ 5 ส
ต้อนรับบุคลากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3
เวลา 9.45 น. กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เวลา 10.00 น. นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส และตอบข้อซักถาม
– นางชวนพิศ สุศันสนีย์ (QMR)
– นางนงพาน เตชทวีฤทธิ์ (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส )
เวลา 10.30 – 12.00 น. แบ่งกลุ่ม เยี่ยมชมกิจกรรมพื้นที่ 5 ส (3 กลุ่ม)


ถ่ายภาพและรายงาน : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ