03 มิ.ย 2554 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการส่งเสริมและปฏิบัติ 5 ส ให้บรรลุนโยบายขององค์กร”

3 มิถุนายน 2554   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เปิดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการส่งเสริมและปฏิบัติ 5 ส ให้บรรลุนโยบายขององค์กร” วิทยากรบรรยาย คือ อ.ธนกร พรหมกิจ บริษัท เอ็น เอ คิว เอส จำกัด


รายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ
ถ่ายภาพ : ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์