23 – 25 ม.ค. 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 10

วันที่ 23 – 25 มกราคม 2560 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 10 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง และศึกษาดูงาน ณ

Read more

19 – 20 พ.ย. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคแผนที่นำทางการวิจัยก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

19 – 20 พฤศจิกายน 2558 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคแผนที่นำทางการวิจัยก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง”  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

Read more

13 ส.ค. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” (Big Cleaning Day)

13 สิงหาคม 2558 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นที่เข้าใจทั่วกันว่า เป็นวัน “Big Cleaning Day” หรือ “วันทำความสะอาดครั้งใหญ่” ประจำปี 2558 ของสำนักหอสมุดกลาง กิจกรรมในช่วงเช้า

Read more

25 มิ.ย. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรสารสนเทศ”

25 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 – 16.00 น. สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรสารสนเทศ” โดยคณะกรรมการวิชาการและวิจัย

Read more

26 มิ.ย. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงระบบราชการ”

26 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 – 14.30 น. สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงระบบราชการ” โดยสำนักงานเลขานุการ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และการปรับทัศนคติในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างรายปีชั่วคราว ที่ทำงานระบบราชการกับข้าราชการรุ่นอาวุโส ในช่วงการเปลี่ยนแปลงระบบราชการ บรรยายโดย

Read more

14-16 ม.ค. 2558 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบ RU Library e-Book”

14 – 15 มกราคม 2558 สำนักหอสมุดกลางจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบ RU Library e-Book” สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 3 รุ่น รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 66 คน ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น

Read more

24-25 ก.ค. 2556 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อบรม Mac OS X, iWork และTrouble Shooting”

บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมฝึกอบรม การใช้งาน Mac OS X, iWork และ iBook Author วิทยากร จาก บริษัท อีไอทีเอส โซลูชั่น ได้จัดอบรมสำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 2 รุ่น โดย รุ่นที่ 1

Read more

18-19 ก.ค. 2556 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างระเบียนบรรณานุกรมวารสารในระบบงานย่อย (Millennium Serial)”

18-19 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.30-15-30 น. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่อง “การสร้างระเบียนบรรณานุกรมวารสารในระบบงานย่อย (Millennium Serial)” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

Read more

30 ก.ค. 2555 อบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ให้บริการ เรื่อง “การให้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุด”

30 กรกฎาคม 2555 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง กลุ่มงานบริการ จำนวน 40 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุดกลาง”  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

Read more

03 มิ.ย 2554 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการส่งเสริมและปฏิบัติ 5 ส ให้บรรลุนโยบายขององค์กร”

3 มิถุนายน 2554   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เปิดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการส่งเสริมและปฏิบัติ 5 ส ให้บรรลุนโยบายขององค์กร” วิทยากรบรรยาย คือ อ.ธนกร พรหมกิจ บริษัท เอ็น

Read more

21 เม.ย. 2554 ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO

21 เมษายน 2554 ช่วงเช้า บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ผู้มีหน้าที่ช่วยในการสืบค้นเพื่อการค้นคว้าและวิจัยแก่ผู้ใช้บริการ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO 3 ฐาน ได้แก่ 1. ACADEMIC SEARCH PREMIER 2. EDUCATION RESEARCH COMPLETE

Read more