25 มิ.ย. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรสารสนเทศ”

25 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 – 16.00 น. สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรสารสนเทศ” โดยคณะกรรมการวิชาการและวิจัย

ภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรสารสนเทศ" (25 มิ.ย. 2558)
ภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรสารสนเทศ” (25 มิ.ย. 2558)

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถบุคลากรสำนักหอสมุดกลางให้สร้างมูลค่าเพิ่ม จากทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางมีอยู่ในปัจจุบัน
สามารถรองรับความต้องการในการใช้บริการของผู้ใช้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหาร
และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ทั้งหมด 100 คน วิทยากรบรรยาย โดย ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด