23 – 25 ม.ค. 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 10

วันที่ 23 – 25 มกราคม 2560 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 10 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง และศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้เข้ารับการอบรมของห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ของห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 50 คน

ภาพ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งที่ 10 (23 ม.ค. 2560)
ภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 10 (23 ม.ค. 2560)

วันที่ 23 มกราคม 2560
การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

 • แนะนำเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง
 • การลงทะเบียนใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
 • เว็บไซต์ phdservice.lib.ru.ac.th ฐานข้อมูลอาเซียน
 • การใช้ Proxy Server
 • บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
  บรรยายโดย : นางสาวภริตา เฉยศิริ
 • ฐานข้อมูลข่าว iQNewsClip บรรยายโดย : นางสาวสีไพ ประดิษฐ์ภูมิ
 • ฐานข้อมูล Digital Collection (Thai LIS) บรรยายโดย : นายพัลลภ อิงควิศาล
 • ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation Full Text บรรยายโดย : นางสาวภริตา เฉยศิริ

 

ภาพ ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งที่ 10 (24 ม.ค. 2560)
ภาพ ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 10 (24 ม.ค. 2560)
ภาพ นางวัชราภรณ์ ชูสัตยานนท์ บรรยาย ฐานข้อมูล e-Book 2eBook - ฐานข้อมูล Ebrary e-Book
ภาพนางวัชราภรณ์ ชูสัตยานนท์ บรรยาย ฐานข้อมูล e-Book 2eBook และ Ebrary e-Book (24 ม.ค. 2560)

วันที่ 24 มกราคม 2560
การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ  ดังนี้

 • ฐานข้อมูล e-Journal EBSCO
 • ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete
 • ฐานข้อมูล Emerald Management
  บรรยายโดย : นางจิรณี ขวัญเมือง
 • ฐานข้อมูล e-Book  2eBook และ Ebrary e-Book บรรยายโดย : นางวัชราภรณ์ ชูสัตยานนท์
 • ฐานข้อมูล WestlawNext บรรยายโดย : นางสาวภริตา เฉยศิริ
 • ฐานข้อมูล กฎหมาย 3 มิติ บรรยายโดย : นายวัชระ ณรงค์ฤทธิเดช
ภาพหมู่ผู้เข้ารับการอบรมของห้องสมุดสาขา วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ หลังการรับฟังการบรรยาย (24 ม.ค. 2560)
ภาพหมู่ผู้เข้ารับการอบรมของห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ หลังรับฟังการบรรยาย (24 ม.ค. 2560)

วันที่ 25 มกราคม 2560
ช่วงเช้า ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

ภาพวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (25 ม.ค. 2560)
ภาพวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (25 ม.ค. 2560)

ช่วงบ่าย เสวนาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีมอบวุฒิบัตร และปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวให้โอวาทในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (25 ม.ค. 2560)
ภาพเสวนาปัญหา และอุปสรรค แนวทางการพัฒนาห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิม พระเกียรติ (25 ม.ค. 2560)
ภาพเสวนาปัญหา และอุปสรรค แนวทางการพัฒนาห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ (25 ม.ค. 2560)
ภาพพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (25 ม.ค. 2560)
ภาพพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (25 ม.ค. 2560)

 


รายงาน: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : ถ่ายโดยนายวุฒิชัย คัยนันทน์  หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล  งานสื่อมัลติมีเดีย  ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด