18-19 ก.ค. 2556 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างระเบียนบรรณานุกรมวารสารในระบบงานย่อย (Millennium Serial)”

18-19 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.30-15-30 น. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่อง “การสร้างระเบียนบรรณานุกรมวารสารในระบบงานย่อย (Millennium Serial)” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 15 คน วิทยากร 2 ท่าน คือ นางสาวพิสมัย บุญอยู่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด และ นางเอื้อมพร ยศจนา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างระเบียนบรรณานุกรมวารสารในระบบงานย่อย (Millennium Serial)" (8-19 ก.ค. 2556)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างระเบียนบรรณานุกรมวารสารในระบบงานย่อย (Millennium Serial)” (8-19 ก.ค. 2556)

ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ