30 ก.ค. 2555 อบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ให้บริการ เรื่อง “การให้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุด”

30 กรกฎาคม 2555 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง กลุ่มงานบริการ จำนวน 40 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุดกลาง”  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเช้า และ กลุ่มบ่าย และวิทยาการผู้บรรยาย คือ บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดทุกท่าน ที่ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานทางด้านนี้ ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการองค์ความรู้ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดด้วย
    


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ