26 มิ.ย. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงระบบราชการ”

26 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 – 14.30 น. สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงระบบราชการ” โดยสำนักงานเลขานุการ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และการปรับทัศนคติในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างรายปีชั่วคราว ที่ทำงานระบบราชการกับข้าราชการรุ่นอาวุโส ในช่วงการเปลี่ยนแปลงระบบราชการ บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม”

ภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงระบบราชการ" (26 มิ.ย. 2558)
ภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงระบบราชการ” (26 มิ.ย. 2558)