14-16 ม.ค. 2558 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบ RU Library e-Book”

14 – 15 มกราคม 2558 สำนักหอสมุดกลางจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบ RU Library e-Book” สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 3 รุ่น รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 66 คน ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 โดยฝึกปฏิบัติการในส่วนของผู้ดูแลระบบ และฝึกการใช้งานของสมาชิกในระบบ RU Library e-Book

ภาพ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบ RU Library e-Book" (14-16 ม.ค. 2558)
ภาพ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบ RU Library e-Book” (14-16 ม.ค. 2558)

ซี่งเป็นระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  ผ่านเว็บไซต์ http://e-book.lib.ru.ac.th วิทยากรบรรยาย โดย คุณปกรณ์ ศรีจันทราพันธุ์ (บริษัท สแตค เทคโนโลยี จำกัด) และผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด