19 – 20 พ.ย. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคแผนที่นำทางการวิจัยก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

19 – 20 พฤศจิกายน 2558 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคแผนที่นำทางการวิจัยก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง”  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคแผนที่นำทางการวิจัยก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง" (19 - 20 พ.ย. 2558 )
ภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคแผนที่นำทางการวิจัยก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง” (19 – 20 พ.ย. 2558 )

โดยมี รศ. ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ซี่งเป็นเครื่องมือในการประเมิน การเลื่อนขั้นความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยากร บรรยายโดย ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด