24-25 ก.ค. 2556 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อบรม Mac OS X, iWork และTrouble Shooting”

บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมฝึกอบรม การใช้งาน Mac OS X, iWork และ iBook Author วิทยากร จาก บริษัท อีไอทีเอส โซลูชั่น ได้จัดอบรมสำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 2 รุ่น โดย รุ่นที่ 1 ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2556 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักหอสมุดกลาง

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "อบรม Mac OS X,iWork และTrouble Shooting" (24-25 ก.ค. 2556)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อบรม Mac OS X,iWork และTrouble Shooting” (24-25 ก.ค. 2556)

ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ