Tag Archives: วัฒนธรรม

วันที่ 5 พ.ย. 2563 ออกรับหนังสือบริจาค จากมูลนิธิสยามกัมมาจล

วันที่ 5 พ.ย. 2563 ออกรับหนังสือบริจาค จากมูลนิธิสยามกัมมาจล

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้ออกรับหนังสือบริจาค สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ (ฉบับเพิ่มเติม)” Continue reading วันที่ 5 พ.ย. 2563 ออกรับหนังสือบริจาค จากมูลนิธิสยามกัมมาจล

โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียน “โขน” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดทำหนังสือ “โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโขน Continue reading โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

วันที่ 16 ธ.ค. 2562 รับหนังสือบริจาค จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 16 ธ.ค. 62 รับหนังสือบริจาค จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกรับหนังสือบริจาค โขน มรดกวัฒนธรรมที่จัดต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรายการแรกของประเทศไทย” จำนวน 5 เล่ม และหนังสือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562” จำนวน 2 เล่ม Continue reading วันที่ 16 ธ.ค. 2562 รับหนังสือบริจาค จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 29 ธ.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วันที่ 29 ธ.ค. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจเรื่อง “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ” โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาระสังเขป : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมถือเป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆ ในโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นสิ่งซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว Continue reading วันที่ 29 ธ.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วันที่ 18 ก.พ. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ India งดงาม ไร้กาลเวลา: India timeless splendor

India งดงาม ไร้กาลเวลา: India timeless splendorวันที่ 18 ก.พ. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจ จำนวน 1 เล่ม

ชื่อหนังสือ : India งดงาม ไร้กาลเวลา: India timeless splendor

ชื่อผู้แต่ง : บรรณาธิการ, มณีชา ดูเบ Continue reading วันที่ 18 ก.พ. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ India งดงาม ไร้กาลเวลา: India timeless splendor