วันที่ 29 ธ.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วันที่ 29 ธ.ค. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจเรื่อง “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ” โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาระสังเขป : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมถือเป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆ ในโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นสิ่งซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงยังมีการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบางอย่างไปใช้ในทางที่บิดเบือนหรือไม่เหมาะสม จึงทำให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลด้านวัฒนธรรมตระหนักในสถานการณ์ดังกล่าว จึงจัดให้มีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนผู้ปฏิบัติ ผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้เกิดความภาคภูมิใจและหันมาสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่อย่างสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

บรรณานุกรม

กระทรวงวัฒนธรรม. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2557). มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.

ข้อมูลโดย : ชลรดา หุ่นโพธิ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ