พจนานุกรม ภาษาในอาเซียน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างๆ ประกอบด้วย ภาษามลายู ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเมียนมา และภาษาเขมร ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของภาษา ตัวเลข และคำศัพท์แต่ละประเทศ มีภาพประกอบคำอธิบายศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนบ้าน อาทิ อาหาร การแสดง หรือ ดอกไม้ประจำชาติ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถศึกษาคู่มือการใช้พจนานุกรมได้จากด้านหน้าของตัวเล่ม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
พจนานุกรม ศัพท์อินเทรนด์ (IN TREND VOCAB)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมคำศัพท์ที่สำคัญและใช้กันมากจากหลายสาขาวิชามาไว้ด้วยกัน ได้แก่ ศัพท์สมัยใหม่ที่นิยมพูดร่วมกับภาษาไทย และศัพท์บางคำที่ใช้ควบคู่กับภาษาไทยมายาวนานจนคิดว่าเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะภาษาพูดในชีวิตประจำวัน ดังนั้นผู้เขียนจึงมีความตั้งใจรวบรวมศัพท์เหล่านี้ขึ้นมา เพื่อเสริมความเข้าใจให้กับผู้อ่านในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับศัพท์ของต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อคนไทย
รัตนมาลา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
พจนานุกรมแสดงที่มาของศัพท์โบราณจากงานนิพนธ์ของไทยเรียงตามสมัยที่แต่ง ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ศึกษาจากจารึก ต้นฉบับตัวเขียนสมุดไทย หนังสือราชการ เรื่องจักรๆวงศ์ๆ และตำราต่างๆ
พจนานุกรม คำสัมผัส
รายชื่อหนังสือแนะนำ
พจนานุกรมไทยฉบับคำสัมผัสเล่มนี้ ได้จัดแยกหมวดหมู่ของกลุ่มคำที่ใช้เป็นคำสัมผัสสระ ทุกสระในมาตราทั้ง 8 เพื่อความสะดวกในการค้าหา และได้เพิ่มคำหรือวลีต่างๆ ที่เคยนำไปใช้ ในบทเพลงหรือบทร้อยกรองมาแล้ว เพื่อประโบชน์ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ให้มีคุณค่า ทันสมัย และไม่มีการจนคำอีกต่อไป ชื่อเรื่อง: พจนานุกรม คำสัมผัส เรียบเรียงโดย: ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร สถานที่: ชั้น 3 …
พจนานุกรมนักคิดนักเขียนคนสำคัญของโลก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมชีวประวัติ และผลงานของนักคิด นักเขียน นักวิชาการเด่นๆของโลกในหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเน้นเฉพาะบุคคลที่มีบทบาททางด้านความคิด การค้นคว้า การเขียนเป็นสำคัญ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่บทบาทต่อการพัฒนาสังคมของโลก ชื่อ เรื่อง: พจนานุกรมนักคิดนักเขียนคนสำคัญของโลก ค้นคว้า เรียบเรียง: วิทยากร เชียงกูล สถานที่: ชั้น 1 …
พจนานุกรมภาพ ไทย – อังกฤษ – ฝรั่งเศส
รายชื่อหนังสือแนะนำ
พจนานุกรมภาพ ที่ได้รับการเลือกเฟ้นมาจากเอกสารปัจจุบัน ที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเขียนขึ้น ใช้ภาพประกอบคำศัพท์ ทำให้เข้าใจความหมายของคำได้ดียิ่งขึ้น มีคำศัพท์ครอบคลุมหัวข้อถึง 600 หัวข้อ และให้คำศีพท์ 3 ภาษา
พจนานุกรมรูปภาพ ไทย-อังกฤษ สี่สี โลกของเรา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ให้ข้อมูลรูปภาพ และคำอธิบายประกอบเกี่ยวกับโลก ได้แก่ ธรณีวิทยา ลักษณะทางกายภาพ เปลือกโลก ภูเขาไฟ ธารน้ำแข็ง แม่น้ำ สภาพอากาศ ทรัพยากร มหาสมุทร ภูเขาไฟ และอื่นๆ
พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย (อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทยนี้ ผู้เขียนได้คิดรวบรวม เรียบเรียงและถอดความขึ้นเป็นนานาศัพท์วิทยาการที่เกี่ยวกับกฎหมายไทยทั้วไปทั้งในอดีตและปัจจุบัน จากประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติ พจนานุกรม และสุภาษิตกฎหมายต่างๆที่น่าสนใจ อีกทั้งศัพท์ที่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองที่เกี่ยวข้อง