พจนานุกรม คำสัมผัส

พจนานุกรมไทยฉบับคำสัมผัสเล่มนี้ ได้จัดแยกหมวดหมู่ของกลุ่มคำที่ใช้เป็นคำสัมผัสสระ ทุกสระในมาตราทั้ง 8 เพื่อความสะดวกในการค้าหา และได้เพิ่มคำหรือวลีต่างๆ ที่เคยนำไปใช้ ในบทเพลงหรือบทร้อยกรองมาแล้ว เพื่อประโบชน์ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ให้มีคุณค่า ทันสมัย และไม่มีการจนคำอีกต่อไป

ชื่อเรื่อง: พจนานุกรม คำสัมผัส

เรียบเรียงโดย: ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • คำนำ  หน้า (๑) – (๓)
 • คำนิยม  หน้า (๔) – (๙)
 • วิธีใช้พจนานุกรม  หน้า (๑๐) – (๑๖)
 • ๑. กก – แม่หรือมาตรา กก  หน้า      ๑
 • ๒. กด – แม่หรือมาตรา กด  หน้า      ๕
 • ๓. กบ – แม่หรือมาตรา กบ  หน้า    ๑๐
 • ..
 • ๒๓๗. รร (ร หัน) สะกดในแม่ กม  หน้า ๕๘๑
 • ๒๓๘. รร (ร หัน) สะกดในแม่ เกย(ไม่มีที่ใช้)  หน้า  – – –
 • ๒๓๙. รร (ร หัน) สะกดในแม่ เกอว(ไม่มีที่ใช้)  หน้า  – – –
 • ๒๔๐. บรรณานุกรม  หน้า ๕๘๓
 • ๒๔๑. ตารางการประสมคำตามตัวสะกดในแม่ต่างๆ ทั้ง ๘ แม่  หน้า ๕๘๓
 • ๒๔๒. ตัวอย่างบทเพลงและบทกวี  หน้า ๕๘๖
 • ๒๔๓. เกี่ยวกับผู้เขียน  หน้า ๖๑๐

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ