พจนานุกรมรูปภาพ ไทย-อังกฤษ สี่สี โลกของเรา

พจนานุกรมรูปภาพ ไทย-อังกฤษ สี่สี โลกของเรา

ให้ข้อมูลรูปภาพ และคำอธิบายประกอบเกี่ยวกับโลก ได้แก่ ธรณีวิทยา ลักษณะทางกายภาพ เปลือกโลก ภูเขาไฟ ธารน้ำแข็ง แม่น้ำ สภาพอากาศ ทรัพยากร มหาสมุทร ภูเขาไฟ และอื่นๆ ท้ายเล่มให้อภิธานศัพท์ และดรรชนีค้นคำศัพท์ เรียงตามลำดับอักษร

ชื่อเรื่อง: พจนานุกรมรูปภาพ ไทย-อังกฤษ สี่สี โลกของเรา

บรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา ศุภจรรยา

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • ดาวเคราะห์โลก  หน้า    6
 • ลักษณะกายภาพของพื้นผิวโลก  หน้า    8
 • อายุทางธรณีวิทยา  หน้า  10
 • เปลือกโลก  หน้า  12
 • รอยเลื่อนและการโค้งงอ  หน้า  14
 • การเกิดภูเขา  หน้า  16
 • ภูเขาไฟ  หน้า  18
 • วัฏจักรหิน   หน้า  20
 • แร่  หน้า  22
 • คุณสมบัติแร่  หน้า  24
 • หินอัคนีและหินแปร  หน้า  26
 • หินตะกอน  หน้า  28
 • ซากดึกดำบรรพ์  หน้า  30
 • ทรัพยากรแร่  หน้า  32
 • การผุพังสลายตัวและการกัดกร่อน  หน้า  34
 • ถ้ำ  หน้า  36
 • ธารน้ำแข็ง  หน้า  38
 • แม่น้ำ  หน้า  40
 • รูปร่างของแม่น้ำ  หน้า  42
 • ทะเลสาบ หนอง บึง และน้ำใต้ดิน  หน้า  44
 • แนวชายฝั่งทะเล  หน้า  46
 • มหาสมุทรและทะเล  หน้า  48
 • พื้นมหาสมุทร  หน้า  50
 • อากาศภาค  หน้า  52
 • สภาพอากาศ  หน้า  54
 • ข้อมูลเกี่ยวกับโลก  หน้า  56
 • อภิธานศัพท์  หน้า  59
 • ดรรชนีค้นคำศัพท์  หน้า  60

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ